Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 802 NETWORKS BV producten en/of diensten, van welke aard ook, levert aan de Klant.

Afwijkingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zulks voorafgaand schriftelijk werd overeengekomen tussen 802 NETWORKS en de Klant.

1.2. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Klant door de enkele bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. Algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn 802 NETWORKS BV geenszins tegenstelbaar.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbieding en acceptatie

2.1. Aangeboden offertes vormen een aanbod gedurende een maand tenzij anders door 802 NETWORKS BV aangegeven.

2.2. Een door de Klant ondertekende offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de Klant en 802 NETWORKS BV. Mondelinge afspraken en latere schriftelijke bedingen binden 802 NETWORKS BV alleen nadat deze schriftelijk door 802 NETWORKS BV zijn bevestigd.

2.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Levering en leveringstijd

3.1. De levering van het betreffende product en/of dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip.

3.2. De door 802 NETWORKS BV meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Indien overschrijding van de afgesproken leveringstijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk schriftelijk worden meegedeeld.

Ingeval van overmacht aan de zijde van 802 NETWORKS BV zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd te wijten aan 802 NETWORKS BV geeft de Klant echter het recht tot ontbinding van de overeenkomst, op voorwaarde dat 802 NETWORKS BV niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat 802 NETWORKS BV hiertoe door de Klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 4. Overmacht

4.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst, wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

4.2. 802 NETWORKS BV is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien het nakomen ervan in de toekomst onmogelijk is geworden door de overmacht. De overeenkomst zal in dat geval worden ontbonden, zonder dat er enige schadevergoeding door 802 NETWORKS BVBA kan verschuldigd zijn.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

5.1. Voor doorlopende dienstverlening door 802 NETWORKS BV is de overeenkomst van kracht voor de duur van minstens één jaar, te rekenen vanaf de datum van aanvang van de overeenkomst.

5.2. Na afloop van de eerste periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van telkens 12 maanden, tenzij één van de partijen de overeenkomst beëindigt op het einde van een periode, mits aangetekende schriftelijke opzegging van 90 dagen.

5.3. 802 NETWORKS BV behoudt zich het recht voor de door haar geleverde doorlopende dienstverlening op eender welk ogenblik door te verkopen, uit te besteden of op eender welke andere manier uit handen te geven aan een derde, waarbij minstens een gelijkwaardige service wordt gegarandeerd.

5.4. Voor niet doorlopende dienstverlening en levering van goederen wordt de duur van deze overeenkomst bepaald door de termijn nodig voor het volledig uitvoeren van de dienst of het leveren van de bestelde goederen. De overeenkomst neemt een einde nadat beide partijen hun gedeelte van de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van 802 NETWORKS BV, zijn de facturen betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de factuur.

6.2. Indien, na datum van de overeenkomst, voor doorlopende dienstverlening één of meer externe kostprijsfactoren een verandering ondergaan, heeft 802 NETWORKS BV het recht om de overeengekomen prijs in verhouding te verhogen. Indien er extra kosten worden gemaakt door 802 NETWORKS BV op vraag van de Klant, moeten deze kosten door de Klant aan 802 NETWORKS BV worden terugbetaald. Deze kosten zullen worden vermeld op de facturen van 802 NETWORKS BV.

6.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn zonder dat gehele betaling heeft plaatsgevonden, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van in handelstransacties. In geval van niet of niet tijdige betaling, worden administratiekosten in rekening gebracht ten bedrage van 5% van het factuurbedrag met een minimum van € 60, onverminderd het recht van 802 NETWORKS BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 7. Ontbinding of beëindiging van de overeenkomst

7.1. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, en mits een aangetekende ingebrekestelling waar binnen de acht dagen geen gevolg aan wordt gegeven, zal 802 NETWORKS BV de keuze hebben om over te gaan tot ontbinding of onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. 802 NETWORKS BV behoudt zich in alle gevallen uitdrukkelijk het recht voor om de betaling te eisen van gedane kosten en geleden schade, van welke aard ook. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle gefactureerde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

7.2. Bij ontbinding wegens niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen van een overeenkomst tot leveren van goederen, zal van de Klant, afhankelijk van het geval, volgende schadevergoeding gevorderd kunnen worden:

7.2.1. Indien het alleen levering van goederen betreft;

  • indien het te leveren product een product betreft dat standaard door 802 NETWORKS BV wordt verdeeld: 20% van de waarde van de goederen.
  • indien het te leveren product een product betreft dat door 802 NETWORKS BVBA niet standaard wordt verdeeld en dat bijgevolg door derden bij 802 NETWORKS BV wordt aangeleverd: 50% van de waarde van de goederen, tenzij 802 NETWORKS een hogere schade kan bewijzen.

7.2.2. Indien de overeenkomst eveneens het leveren van diensten betreft, zal bijkomend bij de vergoeding onder 7.2.1 door de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van de tot op het ogenblik van ontbinding geleverde prestaties en gedane kosten.

Artikel 8. Risico

8.1. De te leveren producten zijn geheel voor rekening en risico van de Klant vanaf de levering op het overeengekomen leveringsadres, ook indien er nadien door 802 NETWORKS BV met betrekking tot deze producten nog installatie-, reparatie-, onderhouds- of andere werken worden verricht.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van 802 NETWORKS BV tot op het ogenblik van algehele betaling van de verkoopsprijs en de aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen…). Tot op dat ogenblik is het de Klant uitdrukkelijk verboden over de producten in welke vorm dan ook te beschikken, ze onroerend te maken door incorporatie of ze te verpanden; De Klant is aansprakelijk voor de schade die aan de producten sedert de levering zou zijn toegebracht. Dit artikel blijft gelden na een eventueel faillissement van de Klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door 802 NETWORKS BV uit te voeren verbintenissen onder deze Algemene Verkoopsoorwaarden middelenverbintenissen.

10.2. Betreffende mogelijke ongewenste of schadelijke effecten voor de Klant of derden, heeft de Klant de plicht om vóór gebruik de resultaten van de geleverde Diensten, te controleren.

10.3. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is 802 NETWORKS BV slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke of zware fout of door bedrog door 802 NETWORKS BV. Voor overige fouten is 802 NETWORKS BV niet aansprakelijk.

10.4. 802 Networks BV is uitsluitend aansprakelijk voor beschadiging aan de installatie zelf die bij de uitvoering van haar werkzaamheden door haar schuld of door de schuld van haar personeel is veroorzaakt.

10.5. 802 Networks BV neemt geen verantwoordelijkheid op voor directe of indirecte schade welke niet het gevolg is van normaal gebruik en/of natuurlijke slijtage van het geïnstalleerde materiaal.

10.6. 802 NETWORKS BV is in geen geval en op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing, of kwaliteit van de geleverde diensten.

10.7. 802 NETWORKS BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die de Klant zou kunnen lijden uit het niet of laattijdig bekomen van eender welke vergunning of toelating, waarbij 802 NETWORKS BV bij de aanvraag ervan adviserend heeft opgetreden. De eindverantwoordelijkheid voor dergelijke aanvragen ligt steeds bij de Klant.

10.8. Ingeval 802 NETWORKS BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is 802 NETWORKS BV haar aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van de geleverde goederen onder de specifieke overeenkomst waarop de schade betrekking heeft alsook de betalingen voor de diensten verricht in de 12 maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit. De aansprakelijkheid van 802 Networks ten aanzien van de Klant kan nooit meer bedragen dan €100.000.

10.9. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens 802 NETWORKS BV vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaren nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 11. Klachten en ingebrekestellingen

11.1. Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij 802 NETWORKS BV niet per aangetekend schrijven bereiken binnen de 7 dagen na levering van de goederen of de vaststelling van een gebrek in de diensten.

11.2. Wanneer de Algemene Verkoopsvoorwaarden vermelden dat een aangetekend schrijven of ingebrekestelling vereist is, dan is hieraan tevens voldaan door gebruik te maken van een dienst voor elektronisch aangetekende bezorging onder de Verordening (EU) nr. 910/2014.

Artikel 12. Wijzigingen

802 NETWORKS BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle nog te leveren prestaties mits de wijzigingen aan de Klant ter kennis werden gebracht.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken ressorterend onder het Hof van beroep te Antwerpen.

Versie september 2020.